Kodeks Etyki Greenstone Asset Management

1. Wprowadzenie

Greenstone Asset Management zobowiązuje się prowadzić swoją działalność w sposób etyczny, odpowiedzialny i zgodny z przepisami. Niniejszy Kodeks Postępowania określa nasze zobowiązanie do zachowywania najwyższych standardów uczciwości i profesjonalizmu w naszej działalności.

2. Zgodność z Ustawami i Przepisami

Greenstone Asset Management będzie przestrzegać wszystkich odpowiednich ustaw, przepisów i standardów branżowych obowiązujących w sektorze zarządzania aktywami w Europie. Obejmuje to, lecz nie ogranicza się do MiFID II, AIFMD, UCITS i RODO.

3. Interesy Klientów

Zawsze będziemy działać w najlepszym interesie naszych klientów i starannie chronić ich aktywa.

4. Konflikty Interesów

Identyfikujemy i zarządzamy potencjalnymi konfliktami interesów, które mogą wystąpić w naszej działalności, aby zapewnić, że interesy klientów nie zostaną naruszone.

5. Transparentność

Zobowiązujemy się dostarczać klientom jasne i dokładne informacje dotyczące naszych usług, opłat i potencjalnych ryzyk.

6. Zarządzanie Ryzykiem

Greenstone Asset Management będzie utrzymywać solidne procedury i kontrole zarządzania ryzykiem w celu ochrony aktywów klientów.

7. Postępowanie Osobiste

Nasi pracownicy będą utrzymywać najwyższe standardy postępowania osobistego i profesjonalizmu.

8. Poufność

Będziemy zachowywać poufność informacji klienta i innych danych wrażliwych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

9. Wykorzystywanie informacji poufnych (insider trading)

Zakazujemy wykorzystywania informacji poufnych (insider trading) i zapewnimy, że nasi pracownicy są świadomi przepisów go regulujących.

10. Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy (AML) i Finansowaniu Terroryzmu (CTF)

Greenstone Asset Management zobowiązuje się do przestrzegania AML i CTF oraz wdroży odpowiednie procedury w celu wykrywania i zgłaszania podejrzanych działalności.

11. Podarunki i Rozrywka

Ustanowimy wytyczne dotyczące podarunków i rozrywki, aby zapobiec nieuzasadnionemu wpływowi na naszych pracowników.

12. Społeczna i Środowiskowa Odpowiedzialność

Greenstone Asset Management zobowiązuje się uwzględniać czynniki środowiskowe, społeczne i zarządzanie (ESG) w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych.

13. Zgłaszanie Naruszeń

Zachęcamy pracowników i interesariuszy do zgłaszania wszelkich naruszeń lub obaw dotyczących tego kodeksu postępowania pod adres info@greenstoneam.com, za pośrednictwem ustanowionych kanałów, i gwarantujemy ochronę przed odwetem dla tych, którzy zgłaszają w dobrej wierze.

14. Egzekwowanie

Naruszenia tego kodeksu postępowania mogą skutkować działaniami dyscyplinarnymi, w tym rozwiązaniem umowy o pracę lub podjęciem odpowiednich działań prawnych.

15. Przegląd i Aktualizacja

Greenstone Asset Management będzie regularnie przeglądać i aktualizować ten kodeks postępowania, aby zapewnić jego ciągłą odpowiedniość i skuteczność.

16. Podsumowanie

Ten Kodeks Postępowania reprezentuje nasze zobowiązanie do utrzymywania najwyższych standardów etycznego i profesjonalnego postępowania. Oczekuje się, że wszyscy pracownicy i interesariusze Greenstone Asset Management będą przestrzegać tych zasad i pomagają tworzyć kulturę uczciwości w naszej organizacji.